Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

Курсовая работа: Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

ЗМІСТ

Вступ

1 Роль та значення господарчого комплексу у розвитку економіки Житомирської області

2 Передумови розвитку та розміщення господарчого комплексу на території (історичні, природні, демографічні, екологічні)

3 Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу

4 Територіальна структура господарства області

5 Участь області у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках

6 Проблеми та перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу області

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Курсова робота показує, наскільки глибокими і фундаментальними є знання, що набуті студентами при вивченні курсу, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

Курсова робота як важлива форма учбового процесу покликана навчати студентів самостійному узагальненню і опрацюванню інформаційних джерел, статистичних і практичних матеріалів, викладенню та аналізу отриманих результатів.

Написання роботи має велике значення для поглиблення і закріплення знань з основних питань теорії РПС, засвоєння та опанування галузевої структури курсу, її прикладного значення. Необхідно врахувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в розміщенні виробництва, в системі управління господарським комплексом.

Виконання курсової роботи дозволяє набути вмінь та навичок самостійно працювати над літературними (знаходити їх у бібліотеці, вибирати важливе, компонувати матеріал), статистичними, картографічними та іншими джерелами, законодавчими та нормативними документами, систематизувати економіко-географічний матеріал з обраної теми, складати логічну послідовність викладення власних думок, підкріпляючи їх графічним матеріалом. Це є обов’язковою умовою кваліфікації кожного майбутнього фахівця-економіста. Крім того, у процесі написання курсової роботи студенти набувають навичок, знайомляться з методичними вимогами щодо їх виконання та оформлення, що є необхідним у процесі роботи над курсовими зі спеціальних дисциплін на старших курсах та дипломної, а також умінь, що можуть бути використані у майбутній практичній діяльності та наукових дослідженнях.

1 РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРЧОГО КОМПЛЕКСУ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Агропромисловий комплекс Житомирської області включає сировинну, переробну й обслуговуючу ланки. Основна його сфера — сільське господарство — має зерново-картоплярсько - льонарськ о-хм елярський напрям у по єдна нні з м'ясо-молочним тваринництвом на Поліссі і зерново-буряківничий напрям з молочно-м'ясним тваринництвом — у лісостеповій зоні. В загальному обсязі валової продукції сільського господарства на тваринництво припадає 45 %, рослинництво- 55 %. Сільськогосподарські угіддя займають 72,5 % всі єї площі області, з них орні землі — 78,4 %, сіножаті — 10,9 %, па сов ища — 9,6 % . Серед технічних культур 47 % припадає на льон, 45,7 % — на цукрові буряки. Основні культури: зернов і (озима пшениця, озиме жито, зернобобов і, ячм інь, гречка, овес, просо), техн ічн і (льон-довгунець, хм іль, цукрові буряки). Розвинуті к артопляр ство, сад івництво, яг ідництво. Д іють 22 комбікормові заводи. Розвинуті м'ясо-мол очне та молочно-м'ясне скотарство і свинарство; допоміжн і галуз і: птах івництво, в івчарство, бдж ільництво. Внасл ідок р ізноман ітност і природних та економічних умов на території област і сформувалися агропромислов і комплекси рослин ницько ї (льонопромисловий, бурякоцукровий, зерново-картоплярсько-спиртовий, плодоовочеконсервний та хмелепромисловий) і тваринницько ї (м’ясо- та молокопромислові) ор ієнтац ії. Нев ід’ємною складовою частиною агропромислового комплекс у є прим іське сільське господарство овоче-молочно-м ясного напрям у.

Транспортна система област і представлена зал ізничним, автомобільним, трубопровідним і повітряним транспортом. Пров ідними з них є зал ізничний і автомобільний. Загальна довжина залізниць у межах област і становить 1125 км, у т. ч. електриф ікованих 160 км. Гу стота залізниць на 1000 кв.км становить

37,6 км. Основні залізниці: Київ—Львів, Ки їв — Брест, Санкт-Петербург — Одеса, Овруч—Шепет івка та ін. Найб ільш і зал ізничн і вузли: Коростень, Житомир, Бердич ів, Новоград-Волинський, Овруч. Автомобільний транспорт обсл уговує переважно внутріобласні перевезення. Загальна довжина автомобільних шлях ів 8,1 тис. км , з них з твердим покриттям — 7,3 тис км, густота автомобільних шлях ів на 1000 кв. км становить 27,0 км. Основні автомобільні шляхи : Ки їв— Житомир — Рівне, Санкт-Петербург — Житомир — Ізмаіл, Ки їв — Коростень — Ковель. Територією обла ст і проходи ть траса нафтопроводу «Дружба ». У Житомир і є аеропорт.

Невиробнича сфера. В Житомирській області є педагогічні та сільськогосподарські інститути, ф іл іал Ки їв ського політехнічного університету, 20 середніх спеціалізованих навчальних заклад ів, 34 професійно-технічних училища, Жи томирський краєзнавчий музей, Житомирський обласний будинок природи.

Рекреац ійн і ресурси Житомирської області включають сприятлив і кл іматичн і умови, значн і масиви л іс ів, р ічки, озера і ставки, а також джерела м інеральних вод (радонов і води в район і Житомира і с. Денишів), як і використовуються санатор ієм в район і м іст Володарська-Волинського і Коростишева, здійснюється промисловий розлив мінеральних столових вод (овруцька, радомишльська, верхівнянська, новоград-волинська). На півночі област і є родовища торфових (с. Зар ічани) та сапропелевих (с. В ілька) л ікарських грязей. В області 6 санатор іїв і панс іонат ів, 17 баз і 3 будинки в ідпочинку, 17 п іонерських табор ів. Численн і об'єкти туризму . Д іє обласна рада по туризму та екскурс іях (Житомир), бюро подорожей та екскурс ій (Житомир, Бердич ів, Коростень, Новоград-Волинський, Овруч), туристська база «Л ісовий берег» у Житомирі ., Територ ією област і проходить 5 туристських маршрут ів, у т. ч. велосипедний маршрут «По Житомирському Пол іссю».