Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ

Курсовая работа: Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ»

Дніпропетровськ 2008

Вступ

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» п. 1 Положення «Про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» з метою забезпечення законності в роботі митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, ефективного захисту економічних інтересів держави, у регіональних митницях створюються юридичні відділи, у митницях – юридичні відділи або сектори, у Департаменті ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури і Департаменті інформаційних технологій та митної статистики – юридичні відділи, в інших спеціалізованих митних установах та організаціях – юридичні сектори.

Відповідно до вище зазначеного Наказу ДМСУ визначено порядок діяльності та звітності митних органів за проведену ними роботу, а точніше сказати обов‘язок про звітність та аналіз власної роботи. [3]

На мою думку аналіз виконаної роботи є доволі актуальним і питомої ваги питання, оскільки дозволяє вивчити допущені помилки та врахуват їх при подальшій діяльності та відповідно, недопущення. Також аналіз позовної та претензійної роботи дозволяє визначити не тільки помилки в роботі, а й ефективність діяльності відповідних структурних підрозділів.

Спірні питання, що виявляються при проведенні такого аналізу, також вказують на прогалини в правовій регламентації порядку переміщення через митний кордон, так і, безпосередньо, діяльності всіх митних органів.

В своїй роботі я визначу загальний порядок формування та діяльності юридичної служби, та акцентую увагу на практичних засадах такого аналізу на прикладі Харківської митниці за останні декілька років, тобто звернуся до фактичних показників, а не теоретичних засад аналітичної роботи.

1. Загальні положення про юридичну службу в митних органах

1.1 Порядок формування та правові основи діяльності юридичної служби в митних органах

Відповідно до вище зазначеного Положення «Про юридичну службу в митних органах» структура та штатна чисельність юридичної служби затверджуються керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи, організації (далі – митні органи) з урахуванням обсягу роботи та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати.

У своїй роботі юридична служба керується Конституцією та іншими законодавчими актами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.95 №690, наказами Держмитслужби України, рекомендаціями Міністерства юстиції України, а також цим Положенням. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності – особі, яка його заміщує.

Методичне керівництво роботою юридичних служб здійснює Юридичний департамент Державної митної служби України. На посади керівників юридичних служб, заступників цих керівників, а також головних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи за спеціальністю не менш як три роки.

На посади провідних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Начальники юридичних служб призначаються на посади та звільняються з посад керівниками митних органів за погодженням з Юридичним департаментом Держмитслужби України. [3]

Слід зазначити, що дані положення деталізуються внутрішніми наказами по митниці. Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» фактично положення дублюються.

Таким чином, маємо випадок коли чітко встановлений обовязок на таку діяльність.

1.2 Права та обов’язки юридичної служби митних органів

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації»

Юридична служба має право:

– Перевіряти стан законності діяльності підрозділів митного органу.

– Одержувати від посадових осіб митного органу довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичну службу завдань; інформувати керівника митного органу про випадки ненадання таких документів і матеріалів.

– Залучати за згодою керівників відповідних підрозділів митного органу необхідних спеціалістів до підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань.

– Інформувати керівника митного органу про випадки покладення іншими посадовими особами на юридичну службу завдань, не передбачених цим Положенням.

– Брати участь у нарадах, які проводяться в митному органі, якщо на них розглядаються питання, що стосуються практики застосування норм законодавства.

– У разі переслідування працівника юридичної служби у зв’язку з виконанням ним обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати про це Юридичний департамент і керівництво Держмитслужби України.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників митного органу та інших громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Юридична служба зобов’язана: